ARL logo
PROJEKTI

PROJEKTI

NOVA JAVNA KULTURA I PROSTORI DRUŠTVENOSTI 

PROJEKT NOVA JAVNA KULTURA I PROSTORI DRUŠTVENOSTI bavi se unapređenjem lokalne infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti te promovira decentralizaciju, veću inkluzivnost, povećanje dostupnosti i razvoj sudioničkog upravljanja. Projekt povezuje organizacije civilnog društva uključene u procese osnivanja društveno-kulturnih centara, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije kroz provedbu znanstvenih istraživanja i izradu smjernica za unapređenje kulturnih politika. Kroz projekt se zagovaraju promjene u kulturnoj politici temeljene na inovaciji u upravljanju kulturnom infrastrukturom u kojem ravnopravno sudjeluju organizacije civilnog društva, javna uprava i lokalna samouprava te građani. 

NOSITELJ PROJEKTA
Savez udruga Klubtura. 

PARTNERI U PROJEKTU
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Ciljevi:
1. Povezati u tematsku mrežu organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i druge dionike koji se bave praksom i promišljanjem razvoja infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti te ojačati njihove kapacitete i znanje za umrežavanje;
2. Proizvesti i javnosti predstaviti relevantna i znanstveno utemeljena znanja o značaju lokalne infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti (javni kulturni centri i društveno-kulturni centri), novim modelima upravljanja u kulturi te praksama i umrežavanju u OCD-a u kulturi, koja će služiti kao temelj za izradu smjernica za unapređenje kulturne politike;
3. Razviti i staviti na dnevni red donositelja odluka argumentirane i znanstveno utemeljene prijedloge za unapređenje kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.

Očekivani rezultati:
– 13 lokalnih OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada
– 5 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu
– 6 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva
– 3 provedena znanstvena istraživanja
– 4 objavljena znanstvena članka
– 2 objavljena stručna članka
– 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
– 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
– 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupan iznos projekta je 3,598,938.43 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt se provodi od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura. Za dodatne informacije kontaktirajte voditeljicu projekta Anu Abramović na clubture@gmail.com.

Više na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

KULTURNA POLITIKA ODOZDO

Demokratizaciju upravljanja javnim resursima vidimo kao jedan od ključnih elemenata reforme javnog sektora. Koncept sudioničkog upravljanja u području kulture koji razvijamo potvrđuje njegovu važnost i za ostala područja društva. Ovim projektom želimo doprinijeti razvoju javne (kulturne) politike koja se temelji na sudjelovanju građana i civilnog društva u upravljanju lokalnim društveno-kulturnim centrima kao mehanizmom kojim se jača transparentnost, smanjuje korupcija i osigurava da se javnim resursima upravlja u interesu lokalne zajednice. Istraživanjima, analizama i mapiranjem društveno-kulturnih djelatnosti osiguravamo proizvodnju znanja u području inovativnih modela upravljanja u kulturi, a zagovaranjem promjene institucionalnog okvira i angažiranjem javnosti (javna kampanja, tribine, konferencija) oko nje po prvi put otvaramo prostor za javnu raspravu te ključnim akterima (ciljne skupine: OCD-i u kulturi, medijski radnici) osiguravamo preduvjete za njihov utjecaj na promjenu društveno-političkog konteksta.

NOSITELJ PROJEKTA
Savez udruga Operacija grad (Operacija grad), Zagreb

PARTNERI U PROJEKTU
Savez udruga Klubtura (SU Klubtura), Zagreb, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Kurziv), Zagreb, Platforma za društveni centar Čakovec (PDC Čakovec), Savez udruga Kaoperativa (SU Kaoperativa), Karlovac, Platforma doma mladih (PDM), Split, Art radionica Lazareti (ARL), Dubrovnik, Savez udruga Rojc (SU Rojc), Pula, Savez udruga Molekula (SU Molekula), Rijeka, Mreža društveno-kulturnih centara (DKC-HR), Zagreb.    

U sklopu projekta izrađen je KODEKS DOBRE PRAKSE USPOSTAVE I FUNKCIONIRANJA CIVILNO-JAVNOG PARTNERSTVA koji možete preuzeti OVDJE.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
je 159.173,76 € od čega je 149.940,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

PROVEDBA PROJEKTA
4. 12. 2018. – 4. 6. 2021.

ACTive NGOs projekt je, odnosno mreža za transfer znanja iz programa URBACT III koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova. Projekt „ACTive NGOs“ razvio se na temelju primjera dobre prakse Grada Rige, društveno-kulturnog centra „NGO House“ koji je baziran na javnom-civilnom partnerstvu. 

NGO House je stvoren na principima stabilne i dugotrajne suradnje između Grada Rige, organizacija civilnog sektora i građana kroz participacijske prakse i osnaživanje civilnog društva. U projektu sudjeluju Grad Riga kao nositelj, a gradovi partneti su Siracusa, Santa Pola, Brighton, Espoo i Dubrovnik preko Dubrovačke razvojne agencije (DURA). 

Art radionica Lazareti u ovom projektu je koordinator lokalne URBACT skupine koja je zadužena za prenošenje i primjenu znanja na lokalnoj razini, a osobito onih koji se tiču koncepata suradničkog upravljanja i javno civilnog-partnerstva te poboljšanja i komunikacije civilnog sektora s tijelima jedinica lokalne samouprave.

MJESTO ZAJEDNICE

PROVEDBA PROJEKTA
1. 12. 2018. – 30. 11. 2020.

NOSITELJ PROJEKTA
Art radionica Lazareti

PROJEKTNI PARTNERI
DEŠA – Dubrovnik / Studentski teatar Lero / Dubrovačke ljetne igre / Grad Dubrovnik

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi 2.216.373,84 kn. Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 1.883.917,76 kn (85%)

OPIS PROJEKTA
Projekt Mjesto zajednice se temelji na gradnji civilno-javnog partnerstva između Grada Dubrovnika, Dubrovačkih ljetnih igara, Art radionice Lazareti, Deše i Studentskog teatra Lero.

Projekt za cilj ima razvoj i uspostavljanje društveno-kulturnog centra koji svoje djelovanje temelji na kulturnim i društvenim potrebama zajednice te vrijednostima sudioništva, uključenosti, otvorenosti, zajedništva i održivog očuvanja kulturne baštine.

Projekt obuhvaća i razvija brojne aktivnosti: od edukacija za organizacije civilnog društva, preko razvoja modela uključivanja javnosti u predlaganje, planiranje i provedbu aktivnosti u Lazaretima, istraživanja društvenog potencijala i utjecaja društveno-kulturnog centra do pripreme i provedbe participativnih kulturnih i umjetničkih aktivnosti.

Projekt “Mjesto zajednice” sufinanciran je u okviru poziva Kultura u centru UP.04.2.1.04. – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020; a posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo kulture RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Projekt „Mjesto zajednice – razvoj društveno-kulturnog centra Lazareti“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%) te sredstvima Državnog proračuna RH (15%).

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Art radionice Lazareti.

LAZARETI – KREATIVNA ČETVRT DUBROVNIKA

PROVEDBA PROJEKTA
17. 11. 2015. – 17. 12. 2018.

PARTNERI
Zavod za obnovu Dubrovnika / Turistička zajednica grada Dubrovnika / Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA / Deša Pro d.o.o. / Udruga Deša – Dubrovnik / Art radionica Lazareti / Studenstki teatar Lero / Folklorni ansambl Linđo / Dubrovačka ART udruga bez granica / Artur Sebastian Design

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi 33.782.458,92 kuna od čega Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 25.995.571,00 kuna.

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika osmišljen je kroz jedanaest komponenti. Projektom će se obnovit tri lađe spomeničkog kompleksa Lazareti te će se nabaviti oprema potrebna za izvođenje kulturno-turističkih programa zanimljivih lokalnom stanovništvu i turistima. Educirati će se projektni tim o upravljanju kulturnim dobrima što će osigurati kvalitetno upravljanje i financijsku i sadržajnu održivost. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a partnerstvo čine javne institucije, privatni i civilni sektor.

Kroz projekt će se brinuti o okolišu kroz uvođenje obnovljivih izvora energije u vanjsku rasvjetu, instalaciju 3 pametne klupe i zamjenu rasvjetnih tijela u LED rasvjetu. Projekt je prilagođen potrebama svih ljudi: educirati će se turističke vodiče o vođenju osoba s invaliditetom te će se izraditi maketa Lazareta koja će služiti slijepim osobama za doživljaj kulturne baštine.

Opći cilj projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika je unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Grada Dubrovnika.

Specifični cilj ili svrha projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika: Grad Dubrovnik zahvaljujući obnovi i opremanju kulturno spomeničkog kompleksa Lazareti, njegovim stavljanjem u kulturno-turističku funkciju te uvezivanjem s ostalim kulturnim dobrima postaje prepoznatljiva kulturno-povijesna destinacija tijekom cijele godine te će se time stvoriti temelji za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

REZULTATI
— Obnovom i opremanjem spomeničkog kompleksa Lazareti stvoriti će se svi infrastrukturni uvjeti za kvalitetno održavanje novo razvijenih i unaprijeđenih kulturno-turističkih sadržaja
— Razvit će se i uspostaviti kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaj i proizvodi za posjetitelje unutar Integriranog razvojnog programa
— Uspostavit će se čvrsta i kvalitetna suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz turističku valorizaciju kulturne baštine
— Dubrovnik kao turistička destinacija biti će kvalitetno promoviran na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini

ACT4CITY – INDEPENDENT CULTURAL ACTORS TOWARDS SUSTAINABLE BALKAN CITIES projekt je koji promovira pristup održivosti gradova kroz zajedničke obrazovne, umjetničke i aktivnosti javnog zagovaranja i zastupanja. Projekt su realizirali: Expeditio, Kotor, ME; Ministarstvo prostora, Beograd, RS; City Creative Network – CCN, Skoplje, MK; Art radionica Lazareti, Dubrovnik, HR. Projekt ACT4CITY financiran je kroz Balkan Arts and Culture Fund BAC. BAC podržava švicarska vlada  kroz Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) i European Cultural Foundation (EFC). Projekt je realiziran 2016. – 2017. Godine.